Univerziteti

Fakultet za primenjenu ekologiju

Požeška 83a
11000 Beograd
+381(0)11/354-14-39
info@futura.edu.rs
https://futura.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Metropolitan
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura je visokoobrazovna akademska i naučna institucija koja svoju misiju realizuje nastavnim i naučnim, obrazovnim i stručnim radom i istraživanjima. Misija Fakulteta je da širi, unapređuje i promoviše znanje i učenje, da predstavlja intelektualni izazov, motiviše kreativnost i podrži želju za usavršavanjem i sticanjem znanja u cilju konkretnog i merljivog društveno-ekonomskog razvoja i povećanja ukupnog fundusa znanja u najširem kontekstu, za dobrobit celokupnog čovečanstva.

U cilju ostvarenja svoje misije Fakultet:
neguje i konstantno unapređuje istraživački rad u osnovnim prirodnim i društvenim naukama, sa posebnim akcentom na međunarodnim i regionalnim projektima, podstiče interdisciplinarne, primenjene naučne, razvojne i stručne projekte u saradnji sa različitim državnim institucijama, industrijom, privatnim i civilnim sektorom u zemlji i regionu, u cilju davanja doprinosa ukupnom održivom društveno-ekonomskom razvoju Republike i regiona,
održava visok nivo i fleksibilnost osnovnih, diplomskih i doktorskih studija po međunarodnim standardima, koje će pratiti evropske trendove i inicijative i promovisati inter i multidisciplinarnost, uzimajući u obzir potrebe društva za kadrovima određenih profila.
Studenti se obrazuju za identifikaciju i evaluaciju savremenih ekoloških problema i iznalaženju rešenja i oceni primenljivosti ponuđenih rešenja. Plan i program omogućuje rаzumеvаnje nајbоljе prаksе i stаndаrdа, kао i njihоvе primеnе, dеmоnstrirаnjе nеzаvisnоg i kritičkоg mišljеnjа i vеštinе rеšаvаnjа prоblеmа.

Jedan od osnovnih ciljeva ovakvog obrazovanja je i razvijanje sposobnosti za timski rad, razvijanje sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu u različitim timovima, kao i razumevanje potrebe za kontinualnim učenjem u toku čitave karijere. Fakultet Futura je specifičan po metodologijama i savremenim informacionim alatima koje primenjuje jer, pored sposobnosti za timski rad, razvija kreativnost i samostalnost u radu. Nastojimo da kod studenata razvijemo sposobnost za inovativno mišljenje, nov pristup problemima, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih tehnologija u primenjenoj ekologiji i zaštiti životne sredine i istraživački duh.
Ostvarena partnerstva sa drugim visokoobrazovnim institucijama kao što su Univerzitet u Nitri, Univerzitet u Maribioru, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Ženevi i dr. omogućuje realizaciju dela praktične nastave u okviru projekata i studijskih poseta.
Saradnja sa više od pedeset institucija javnog, privatnog i civilnog sektora omogućuje studentima da apliciraju za stručnu praksu.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE Akademske Master studije 1 godina 2016.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2014.
INTEGRALNO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA Akademske Master studije 1 godina 2014.
UPRAVLJANJE RIZICIMA U ŽIVOTNOJ SREDINI Akademske Master studije 1 godina 2015.
Isturena odeljenja>