Univerziteti

Fakultet za preduzetnički biznis

Cara Dušana 62-64
11000 Beograd
+381(0)11/21-80-131
rektor@unionnikolatesla.edu.rs
http://unionnikolatesla.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Ustanova nije samostalna, tj. nema svojstva pravnog lica - pogledati akreditaciju matične ustanove.
O fakultetu>

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina Univerziteta Union – Nikola Tesla je visokoškolska ustanova koja jedina u Republici Srbiji edukuje stručnjake za oblast preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina. Osmišljeni studijski programi su u veoma visokom procentu kompatibilni sa programima uglednih evropskih, američkih i azijskih fakulteta.

Na fakultetu postoje dva modula koja studenti mogu da biraju: Preduzetnički biznis i Menadžment nekretnina. Školovanjem kadra iz preduzetničkog biznisa bitno doprinosi razvoju, unapređenju i podsticanju preduzetništva u Republici Srbiji, dok školovanje kadra iz menadžmenta nekretnina bitno doprinosi razvoju i upravljanju nekretninama u Republici Srbiji. Biti sposoban za uključenje u svet biznisa i nekretnina 21. veka, preduzetnički orjentisan, sa potrebnim znanjima i veštinama iz menadžmenta i biznisa, respektovan od strane poslodavaca, postaje imperativ u skladu sa potrebama privrede Srbije i globalnih procesa. Ova zanimanja predstavljaju esencijalnu komponentu postojanja i razvoja najuspešnijih privreda sveta.

Osnovne akademske studije traju četiri godine (osam semestara) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv Diplomirani menadžer, a u zavisnosti od završenog modula dodaje se: za preduzetnički biznis ili za menadžment nekretnina.

Master akademske studije traju jednu godinu (dva semestra) i kroz svoj studijski program Menadžment i preduzetništvo imaju za cilj da obrazuju visoko-stručne kadrove u oblasti menadžmenta i preduzetničkog biznisa koji će svojim znanjem i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje kompleksnih preduzetničkih projekata i da zauzmu odgovorne menadžerske pozicije u kompanijama. Završetkom ovih studija stiče se akademski naziv Master menadžer za menadžment i preduzetništvo.

Osnivanje doktorskih studija proističe iz činjenice da je privredni i društveni život u uslovima snažnih spoljnih pritisaka i ograničenja potrebno sagledavati sa različitih aspekata, a pred istraživače se nameću novi izazovi i potreba za sistematskim i integralnim pristupom rešavanju složenih problema, odnosno u traženju održivih rešenja. Akademski naziv koji se stiče je Doktor menadžmenta i biznisa.

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuje postizanje zadataka i ciljeva visokoškolske ustanove. Fakultet neprekidno analizira rad i u skladu sa tim izrađuje petogodišnji, godišnji i kratkoročne planove za operativan rad. Na početku školske godine izrađuje Plan polaganja ispita, a neposredno pred početka ispitnog roka objavljuje ga na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta zbog mogućih izmena na zahtev studenata i nastavnika.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PREDUZETNIČKI BIZNIS I MENADŽMENT NEKRETNINA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO Akademske Master studije 1 godina 2016.
Isturena odeljenja>