Univerziteti

Fakultet za graditeljski menadžment

Cara Dušana 62-64
11000 Beograd
+381(0)11/218-01-31
rektor@unionnikolatesla.edu.rs
http://unionnikolatesla.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
*Ustanova bez svojstva pravnog lica - pogledati akreditaciju matične ustanove.
O fakultetu>

Fakultet za graditeljski menadžment Univerziteta Union – Nikola Tesla je od samog osnivanja Univerziteta u njegovom sastavu. Studijski programi nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije stvaraju i obrazuje visoko stručni kadar koji će stečena znanja primeniti u svim oblastima stvaralaštva iz domena arhitekture, urbanizma, građenja i dizajna. Fakultet za graditeljski menadžment u svom sastavu ima dva odseka: odsek za Arhitekturu i odsek za Građevinu.

U tom smislu, nastava prvog stepena studijskog programa Arhitektura koncipirana je tako da obuhvata nastavu iz polja tehničko-tehnoloških nauka, društveno humanističkih nauka i polja umetnosti, čime se obezbeđuje fundamentalna osnova za dalje profesionalno i naučno usavršavanje polaznika.

Ishod procesa učenja je sticanje osnovnih kvalifikacija arhitekata koje omogućavaju nastavak studija na master akademskim studijama arhitekture u zemlji i inostranstvu koji imaju slično strukturirane studijske programe i pristup tržištu rada u oblastima i nivoima poslova koji u skladu sa stečenom znanjima i veštinama. Završetak osnovnih akademskih studija omogućava zapošljavanje diplomiranih studenata u statusu saradnika u nizu zanimanja iz oblasti arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe, konsultacije, izradu seminarskih radova i praktičan rad studenata a prema nastavnom planu i sadržaju pojedinih predmeta. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo, ali se tom prilikom studentima ukazuje i na istraživačke trendove u dotičnoj oblasti. Na vežbama, koje prate predavanja, studenti se kroz rad na konkretnim projektnim zadacima, ili istraživačkim temama bave predmetnom oblašću, dolazeći tako u najneposredniji kontakt sa materijom koja se izlaže. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Vežbe iz osnovnih predmeta koje se direktno bave problemima arhitektonskog i urbanističkog projektovanja imaju konsultatitivan karakter i temelje se na ličnom kontaktu predavača i studenta.

 

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ARHITEKTURA I URBANIZAM Akademske Doktorat 3 godine 2020.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>